Privacy Statement Intal

Privacy Statement Intal

Privacy statement Intal

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Intal.

Wij vinden het belangrijk dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Wij werken zo open, eerlijk en transparant mogelijk. In het kader daarvan beschrijven wij in dit privacy statement op een duidelijke en overzichtelijke manier welke persoonsgegevens Intal verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. 

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Dit document is voor het laatst gewijzigd op 15 maart 2022.

WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
Uw persoonsgegevens worden door Intal verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van overeenkomsten
  Wij verwerken persoonsgegevens om overeenkomsten die we sluiten met opdrachtgevers, leveranciers, onderaannemers, andere opdrachtnemers en werknemers te kunnen uitvoeren.
 • Voor marketingactiviteiten
  Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van marketingactiviteiten. Dit kunnen voormalige en bestaande klanten en relaties zijn.
 • Afhandeling van de door u gevraagde informatie of publicaties
  Indien u meer informatie wenst over onze dienstverlening of op de hoogte wilt worden gehouden van onze producten dan verwerken wij uw gegevens om u reactie te kunnen geven.
 • Het verbeteren van de website en dienstverlening van Intal
  Dit doen we op twee manieren; direct (bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons versterkt via onze website) en indirect (via cookie technologie). Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren.

COOKIES
We verzamelen informatie door het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die informatie over uw bezoek aan deze website opslaan. Hiervoor maken we gebruik van Google Analytics en zorgen we ervoor dat uw gegevens worden geanonimiseerd. Als u zich niet op uw gemak voelt met betrekking tot het gebruik van cookies, dan kunt u de cookies op uw computer uitschakelen door de instellingen in het voorkeuren- of optiemenu van uw browser te wijzigen. Echter, als uw browser geen cookies van deze website accepteert, dan kunt u mogelijk niet alle functies van deze website gebruiken.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u? 
Intal kan de volgende persoonsgegevens van onze opdrachtgevers en kandidaten verwerken: 

 • Naam, geboortedatum, geslacht, woonland en contactgegevens (zoals adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens van u?
U kunt op verschillende manieren persoonsgegevens aan ons kenbaar maken:

 • als u de website van Intal bezoekt of in contact treedt met Intal; 
 • als u direct of indirect producten van Intal afneemt;
 • als u deelneemt aan acties, promoties, of wedstrijden gehouden door Intal;
 • als u een vestiging van Intal bezoekt;
 • als u zich aanmeldt voor een event; 
 • als u solliciteert voor een baan of stage.

WELKE GRONDSLAGEN ZIJN VAN TOEPASSING?
Intal verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • Uitvoeren van overeenkomsten
  Dit geldt voor persoonsgegevens die wij verwerken van opdrachtgevers, leveranciers, onderaannemers en andere opdrachtnemers met wie wij een overeenkomst hebben gesloten.
 • Gerechtvaardigd belang
  Intal heeft een gerechtvaardigd belang persoonsgegevens te verzamelen om klanten te werven en relaties te onderhouden.
 • Toestemming van betrokkenen
  Voor het gebruik van (analytische) cookies vragen wij toestemming aan de betrokkenen.
 • Voldoen aan wettelijke verplichting
  Intal dient persoonsgegevens te verwerken vanwege een aantal wettelijke verplichtingen, zoals die in de landen gelden waar Intal gevestigd is.

MET WIE DELEN WIJ ONZE GEGEVENS?
Ons uitgangspunt is dat wij uw persoonsgegevens niet delen met derden. Dat doen we alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:

 • Eigen werknemers
  We delen de gegevens met medewerkers alleen als het verwerkingsdoel in lijn ligt met de functie van de medewerker. Bijvoorbeeld: een customer service medewerker neemt contact op met een klant om deze te ondersteunen bij een technische vraag. Hiervoor zijn contactgegevens nodig. Dit kunnen ook werknemers zijn van vestigingen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Met deze vestigingen hebben wij nadere contractuele afspraken gemaakt, zodat deze vestigingen in overeenstemming met de AVG handelen.
 • Leveranciers, onderaannemers en andere opdrachtnemers die voor Intal werken
  We werken onder andere samen met dienstverleners die onze website en ICT-systemen bouwen en beheren. Deze leveranciers kunnen persoonsgegevens inzien. Met hen maken we goede afspraken over hun verplichtingen en bevoegdheden doe we vastleggen in verwerkingsovereenkomsten.
 • Belastingdienst
  In het geval van fiscale verzoeken kunnen er gegevens worden gedeeld met de Belastingdienst.


HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?
Intal bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit privacy statement genoemde doelen te bereiken. Dat wil zeggen:

 • De bewaartermijn van onze administratie is zeven jaar, overeenkomstig met de wettelijke verplichting. Dit is inclusief de met u gesloten overeenkomsten en de termijn gaat in nadat de overeenkomst is beëindigd.
 • Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
 • Gegevens voor marketingactiviteiten worden verwijderd wanneer wij gedurende 18 maanden geen reactie hebben ontvangen op onze marketinguitingen en er geen contact met onze verkoopafdeling is geweest.

Inzage, wijziging, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens
Als u wilt weten welke persoonsgegevens Intal van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:

 • uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen;
 • uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Intal op gegevensoverdraging. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij in elektronische vorm van u beschikken naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar connect@intal.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, machine readable zone (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw eigen privacy. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Heeft u een klacht over de wijze waarop Intal uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dat melden bij connect@intal.nl. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder.

Nieuwsbrieven en andere commerciële communicatie van Intal
Intal treedt graag in contact met u over haar manier van werken, haar producten en diensten, bijvoorbeeld via e-mail, post, telefoon of andere communicatiekanalen. U hebt altijd de mogelijkheid zich af te melden en verdere commerciële communicatie niet langer van ons te ontvangen door gebruik te maken van één van de volgende opties: 

 • door op de link 'afmelden' te klikken onderaan e-mails die Intal verstuurt;
 • door een mail te sturen naar connect@intal.nl o.v.v. verzoek uitschrijven nieuwsbrief. Wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van commerciële communicatie zullen wij u zo spoedig mogelijk van de mailinglist verwijderen.

SOCIALE MEDIA EN ANDERE WEBSITES
Intal kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het privacy beleid of privacy handelingen van andere websites of social media, zoals Facebook, Instagram, LinkedIn of Twitter, zelfs niet indien: 

 • u deze externe website heeft bereikt door middel van het volgen van links op onze website;
 • u onze website heeft bereikt door middel van het volgen van een link van een externe website.

Wij raden u aan om het privacy beleid van elke site of social media die u bezoekt te raadplegen en contact op te nemen met de eigenaar van de betreffende website met vragen of opmerkingen hierover.